Ga naar de inhoud

privacy verklaring AVG

Workshops

Privacyverklaring ART with ARTCLAYsilver         

Deze verklaring is van toepassing op alle door ART with ARTCLAYsilver geleverde producten en diensten.

ART with ARTCLAYsilver, gevestigd te Atilla 4 te 5629NA Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ART with ARTCLAYsilver verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die ART with ARTCLAYsilver van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ART with ARTCLAYsilver in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
Voorletters en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Bedrijfsnaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
E-mailadres
Bankgegevens

ART with ARTCLAYsilver verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met
ART with ARTCLAYsilver, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit
ART with ARTCLAYsilver. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van ART with ARTCLAYsilver. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is
ART with ARTCLAYsilver gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt ART with ARTCLAYsilver zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
ART with ARTCLAYsilver zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
ART with ARTCLAYsilver verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
ART with ARTCLAYsilver gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@art-with-artclaysilver.nl.

Beveiliging
ART with ARTCLAYsilver hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. ART with ARTCLAYsilver heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij ART with ARTCLAYsilver toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geva lART with ARTCLAYsilver gebruik maakt van de diensten van derden, zal ART with ARTCLAYsilver in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal
ART with ARTCLAYsilver u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@art-with-artclaysilver.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@art-with-artclaysilver.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 08-05-2018.

Terug naar de inhoud